PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie
Utworzenie
Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

W dniu 16 grudnia 2003r. spotkali się na zebraniu założycielskim profesorowie akademiccy wywodzący się z Leszna i regionu leszczyńskiego oraz miejscowi działacze oświaty, kultury, przedstawiciele władz samorządowych, organizacji gospodarczych, społecznych i politycznych.

W sali Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie zebrała ich idea, która programowo nawiązuje do inicjatywy poznańskiej, w wyniku której powołano Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, powstałe w połowie XIX wieku. Wszyscy przybyli na spotkanie wyrazili wolę powołania Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, którego głównym celem jest wspieranie w regionie rozwoju nauki i oświaty na poziomie najwyższym.

Na pierwszym spotkaniu wybrano komitet założycielski w składzie: prof. dr hab. Wojciech Nawrocik – profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Tomasz Malepszy – prezydent miasta Leszna, prof. dr hab. Wiesław Osiński – rektor PWSZ w Lesznie, prof. Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, prof. dr hab. Stanisław Sierpowski – dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Głównymi punktami porządku dziennego były ponadto:

 • wykład prof. dr. hab. Kazimierza Przyszczypkowskiego pt. „Szanse i zagrożenia oświaty (samo)rządowej”,
 • dyskusja nad projektem statutu, który przedstawił zebranym prof. dr hab. Wojciech Nawrocik,

Projekt statutu po dyskusji i wniesieniu poprawek został zatwierdzony przez założycieli LTPN, którzy upoważnili członków komitetu założycielskiego do rozpoczęcia procedury rejestracji LTPN jako stowarzyszenia w Sądzie Rejestrowym w Poznaniu.

Zebranie podjęło także uchwałę o wydaniu książki pt. „Narodziny”[1], dokumentującej powstanie Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wydawnictwo to oprócz wstępu prof. Stanisława Sierpowskiego[2] zawiera wypowiedzi programowe:

 • Wiesława Osińskiego, „Miastu potrzebne są wielkie idee”[3]
 • Stanisława Sierpowksiego, „Cele Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”[4]
 • Kazimierza Przyszczypkowskiego, „Szanse i zagrożenia oświaty samo(rządowej)”[5]

Udokumentowano w nim także głosy w dyskusji, biogramy członków założycieli LTPN oraz treść Statutu Towarzystwa.[6]

Cele Leszczyńskiego Towarzystwa przyjaciół Nauk precyzuje § 4 statutu, którego treść zawarta została w czterech punktach. Jest ona następująca:[7]

 1. Celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie rozwoju badań naukowych i życia naukowego na terenie Wielkopolski we wszystkich dziedzinach wiedzy, a w szczególności tych dziedzinach, które mają związek z subregionem leszczyńskim. W stosunku do władz i społeczeństwa Towarzystwo reprezentuje leszczyńskie środowisko naukowe, oświatowe i kulturalne, przedstawia jego osiągnięcia i zamierzenia.
 2. Ważnym celem Towarzystwa jest włączenie do działalności Towarzystwa wybitnych uczonych wywodzących się z regionu leszczyńskiego i nauczycieli akademickich obecnie zaangażowanych w rozwój leszczyńskich szkół wyższych oraz przedstawicieli władz samorządowych, środowisk twórczych, gospodarczych i edukacyjnych.

  Działalność Towarzystwa powinna prowadzić do powstania w Lesznie własnego autonomicznego środowiska naukowego.
 3. Towarzystwo zamierza ściśle współpracować i wspierać działalność wyższych uczelni działających na terenie Leszna zarówno w zakresie rozwoju własnej kadry naukowej jak i prowadzenia badań naukowych.
 4. Towarzystwo działa w przeświadczeniu, że w bliskiej perspektywie możliwe i niezbędne jest utworzenie w Lesznie akademickiej uczelni wyższej.
Na temat celów LTPN wypowiada się prof. Stanisław Sierpowski w przywołanej wyżej wypowiedzi programowej pt. „Cele Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. Nawiązuje on do uwarunkowań społeczno-politycznych w czasie utworzenia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Stwierdza, że dostrzega paralele między inicjatywą twórców PTPN i współczesną leszczyńską próbą nawiązania do pierwowzoru mającego na celu rozwój nauki i rozwój społeczno-gospodarczy regionu.[8]

Autor postuluje, aby dawne postrzeganie Leszna jako „nowych Aten Europy” wypełnić nowoczesną treścią. Określa w związku z tym zadania dla LTPN, mieszczące się w trójdzielnej funkcji uczelni o statusie akademickim. Zadania te precyzuje następująco:

 • czynnie uczestniczyć w rozwoju nauki ułatwiając i stymulując prace badawcze własnej kadry,
 • kształcić twórczą inteligencję przygotowaną do rozwijania kultury narodowej     i postępu technicznego,
 • upowszechniać w środowisku myśl naukową i racjonalne działania.[9]

Zarówno cele statutowe, jak i zadania sformułowane przez profesora Stanisława Sierpowksiego niewątpliwie uzmysławiają rangę spotkania, które odbyło się 16 grudnia 2003r. w sali Senatu PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.

Następne posiedzenie członków założycieli odbyło się w dniu 24 czerwca 2004r. przy okazji Leszczyńskiego Dnia Nauki zorganizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.

Wykład pt.: „Sztuczna inteligencja – czyli o sztuce w informatyce”. wygłosił prof. dr hab. Marek Kurzyński .

Formalne wymogi postępowania proceduralnego sprawiły, że ukonstytuowanie się władz LTPN możliwe było na kolejnym posiedzeniu, które odbyło się w dniu 20 stycznia 2005, po zarejestrowaniu Stowarzyszenia przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4.01.2005r.

Na tym posiedzeniu do władz LTPN na poszczególne stanowiska, określone w zatwierdzonym przez Sąd Rejestrowy statucie stowarzyszenia wybrano następujących członków założycieli:

 1. Na stanowisko prezesa - Stanisława Sierpowskiego
 2. Na stanowiska z-ców prezesa:
  • Tadeusza Mendla
  • Wiesława Osińskiego
 3. Na stanowiska członków zarządu
  • Wojciecha Nawrocika
  • Marka Kurzyńskiego
  • Alojzego Koniora
 4. Na stanowisko sekretarza generalnego
  • Zbigniewa Mocka
 5. Na stanowisko z-cy sekretarza gen.
  • Eugenię Kaczmarowską
 6. Na stanowisko skarbnika
  • Bronisława Lachowicza
 7. Na stanowisko przewodniczącego komisji rewizyjnej LTPN
  • Erwina Wąsowicza
 8. Na stanowisko członków komisji rewizyjnej
  • Edmunda Waszyńskiego
  • Zdzisława Molińskiego
Na posiedzeniu podjęto również uchwałę o ustaleniu składek członkowskich.
W trakcie spotkania wykłady wygłosili:
 1. mgr Elżbieta Olender – dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie na temat: „Rozwój szkolnictwa wyższego w Lesznie po II wojnie światowej”.
 2. prof. dr hab. Stefan Malepszy na temat : „Biotechnologia – czy to coś nowego?“

Profesorowi Stefanowi Malepszemu złożono gratulacje w związku z powołaniem na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk.

Następne posiedzenie Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk odbędzie się w trakcie Leszczyńskich Dni Nauki, w dniu 19 maja 2005r. na którym wykłady wygłoszą:

 1. dr Stanisław Kuźniak, na temat: „Ile jest ptaków w Lesznie?”
 2. dr Maciej Stroiński, na temat: Rola sieci naukowych w budowaniu społeczeństwa informacyjnego”.
W programie zebrania przewidziane jest również spotkanie z gościem Leszczyńskich Dni Nauki prof. dr. hab. Jerzym Bralczykiem.

Wszystkim dotychczasowym spotkaniom członków założycieli towarzyszy atmosfera uczestnictwa w wydarzeniu wielkiej rangi. Wszyscy przekonani są o osiągnięciu jednego z głównych celów, jakim jest powołanie w Lesznie państwowej uczelni akademickiej, ale także przekonanie o tym, że LTPN przyczyni się do zwiększenia aktywności młodego pokolenia w zdobywaniu wykształcenia w jego upowszechnianiu i podnoszeniu poziomu nauki, oświaty i kultury w regionie leszczyńskim.

Wiesław Osiński w artykule pt. „Miastu potrzebne są wielkie idee – nie od razu Kraków zbudowano”, stwierdza, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby Leszno stało się silnym ośrodkiem akademickim.[10] Wydaje się, że determinacja bardzo licznego grona profesorów, członków LTPN wywodzących się z Leszna i regionu, jest potencjałem mogącym w stopniu bardzo znaczącym przyspieszyć ten proces i spowodować, że miasto w nieodległej perspektywie czasowej nawiąże do szczytnych tradycji edukacyjnego i naukowego ośrodka akademickiego z czasów Jana Amosa Komeńskiego.

Godnym podkreślenia jest fakt, że te idee, cele i zadania LTPN cieszą się powszechną aprobatą mieszkańców Leszna i regionu oraz aprobatą miejscowych działaczy naukowych, oświatowych, działaczy kultury i życia gospodarczego.[1] Narodziny. (pod red.) Stanisława Sierpowskiego, Leszno 2004r.

[2] Tamże, s. 7-8.
[3] Tamże, s. 11-13.
[4] Tamże, s. 15-20.
[5] Tamże, s. 21-29.
[6] Tamże, s. 31-103

[7] „Narodziny”. (pod red.) Stanisława Sierpowskiego s. 93-94

[8] Tamże, s. 15
[9] Tamże, s. 19

[10] Narodziny (pod. red.) Stanisław Sierpowski, s. 13

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem