PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie
Statut

Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół NaukI.       Nazwa, siedziba, cel i środki działania

§ 1

Nazwa Towarzystwa brzmi: Leszczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§ 2

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Leszno. 

§ 3

Terenem działalności Towarzystwa jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem subregionu leszczyńskiego. 

§ 4

 1. Celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie rozwoju badań naukowych i życia naukowego na terenie Wielkopolski we wszystkich dziedzinach wiedzy , a w szczególności tych dziedzinach, które mają związek z subregionem leszczyńskim. W stosunku do władz i społeczeństwa Towarzystwo reprezentuje leszczyńskie środowisko naukowe, oświatowe i kulturalne, przedstawia jego osiągnięcia i zamierzenia.
 2. Ważnym celem Towarzystwa jest włączenie do działalności Towarzystwa wybitnych uczonych wywodzących się z regionu leszczyńskiego i nauczycieli akademickich obecnie zaangażowanych w rozwój leszczyńskich szkół wyższych oraz przedstawicieli władz samorządowych, środowisk twórczych, gospodarczych i edukacyjnych.
  Działalność Towarzystwa powinna prowadzić do powstania w Lesznie własnego autonomicznego środowiska naukowego.
 3. Towarzystwo zamierza ściśle współpracować i wspierać działalność wyższych uczelni działających na terenie Leszna zarówno w zakresie rozwoju własnej kadry naukowej jak i prowadzenia badań naukowych.
 4. Towarzystwo działa w przeświadczeniu, że w bliskiej perspektywie możliwe      i niezbędne jest utworzenie w Lesznie akademickiej uczelni wyższej.

§ 5 

Określone w § 4 cele osiąga Towarzystwo przez:

 1. organizowanie sesji i posiedzeń naukowych,
 2. inspirowanie i podtrzymywanie współpracy naukowej pomiędzy pracownikami naukowymi z różnych dziedzin nauki,
 3. publikowanie prac naukowych,
 4. planowanie i prowadzenie badań naukowych, zwłaszcza badań regionalnych, wynikających z potrzeb i zainteresowań środowiska oraz popieranie takich badań szczególnie w zakresie dotyczącym społeczeństwa stale uczącego się,
 5. upowszechnianie nowoczesnych metod naukowych;
 6. organizowanie dostępnych dla społeczeństwa odczytów, wykładów, sesji, pokazów, wystaw, itp. popularyzujących naukę;
 7. utrzymywanie łączności ze szkołami wyższymi, oddziałami i placówkami Polskiej Akademii Nauk, instytutami, towarzystwami i instytucjami naukowymi, muzeami, bibliotekami, archiwami – w szczególności działającymi w środowisku poznańskim,
 8. współdziałanie w utrzymywaniu stałych kontaktów między placówkami naukowymi, oświatowo-kulturalnymi i instytucjami gospodarczymi działającymi na terenie subregionu leszczyńskiego.
 
II.      Członkowie
 
§ 6
 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających. Każdy członek zwyczajny należy co najmniej do jednej Komisji.

 
§ 7

Członkiem Komisji może być wybrana osoba pracująca naukowo oraz osoba zainteresowana wspieraniem działalności naukowej.

§ 8

Wybór kandydatów na członków Komisji dokonuje się w następujący sposób: co najmniej dwóch członków przedstawia przewodniczącemu Komisji kandydata, dołączając uzasadnienie wniosku na piśmie. Nazwisko kandydata powinno być podane do wiadomości członków Komisji w zaproszeniu na najbliższe posiedzenie administracyjne Komisji, na którym odbywa się dyskusja nad zgłoszoną kandydaturą oraz głosowanie tajne. Do ważności wyboru wymagana jest większość dwóch trzecich głosów obecnych na posiedzeniu członków Komisji.

Przewodniczący Komisji występuje do Zarządu z wnioskiem o powołanie na członka zwyczajnego Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk wybranego kandydata na członka Komisji i członka zwyczajnego.

 § 9

Komisje mogą w drodze uchwały, powziętej zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, powołać do swego grona członków innych Komisji Towarzystwa. O osobach kandydatów członkowie Komisji powinni zostać powiadomieni pisemnie.

§ 10

Członkiem honorowym Towarzystwa może być wybrana prze Walne Zebranie – na wniosek Zarządu – osoba szczególnie zasłużona wobec nauki i Towarzystwa. Do ważności wyboru wymagana jest większość dwóch trzecich głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych bez ich obowiązków.

§ 11

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która pragnie przyczynić się do realizacji celów Towarzystwa. Członków wspierających powołuje Zarząd Towarzystwa na wniosek prezesa. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach naukowych Komisji oraz we Walnym Zebraniu, jednak bez prawa głosowania nad jego uchwałami.

Członkowie wspierający mają obowiązek płacenia składki członkowskiej w wysokości uzgodnionej z nimi przez Zarząd.

§ 12
 
 1. Członkostwo zwyczajne Towarzystwa nabywa się na podstawie uchwały     Zarządu.
 2. Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo:
  • udziału w walnych zebraniach Towarzystwa, w posiedzeniach naukowych i administracyjnych komisji, do których należą;
  • do czynnego i biernego prawa wyborczego;
  • przedstawiania prac własnych oraz prac innych osób i branie udziału w dyskusjach na posiedzeniach naukowych wszystkich komisji;
  • ogłaszania swoich prac w wydawnictwach Towarzystwa (z zachowaniem wymogów § 20);
  • otrzymywania bezpłatnie sprawozdań Towarzystwa oraz nabywania na specjalnych prawach jego wydawnictw. 
§ 13
 
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 1. współdziałania w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa i popierania jego dążeń;
 2. uczestniczenia w posiedzeniach Komisji, do których należą;
 3. przygotowania opracowań w sprawach naukowych lub administracyjnych na życzenie Prezydiów, Zarządu i Komisji;
 4. płacenia składki w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Obowiązek ten ustaje po ukończeniu przez członka 65 roku życia.
§ 14

Członek Towarzystwa może być – uchwałą Zarządu – wykluczony z Towarzystwa za postępowanie niezgodne z powagą i etyką członka Towarzystwa. Członek wykluczony może odwołać się od uchwały Zarządu do najbliższego Walnego Zebrania, które rozstrzyga o odwołaniu w głosowaniu tajnym.

§ 15

Członek zwyczajny lub wspierający może być skreślony z list członków uchwałą Zarządu, jeżeli nie płaci składek przez okres trzech lat. Uprzednio Zarząd wyznacza listem poleconym termin uiszczenia składek, pouczając członka równocześnie o treści niniejszego paragrafu statutu, a po upływie tego terminu podejmuje stosowną uchwałę.

 
III. Komisje naukowe
 
§ 16

W celu spełnienia swoich zadań statutowych Towarzystwo działa w ramach Komisji.

§ 17
Pracami Komisji kieruje przewodniczący.
§ 18

Komisje odbywają posiedzenia naukowe i administracyjne.

§ 19

W posiedzeniach naukowych Komisji mogą brać udział wszyscy członkowie Towarzystwa, a za zgodą przewodniczącego - także inne osoby.

§ 20

Przedmiotem posiedzeń Komisji są odczyty, referaty i komunikaty oraz dyskusje nad nimi. Członkowie przedstawiają swoje prace naukowe osobiście; prace innych przedstawia bądź przewodniczący Komisji, bądź wyznaczony przez niego członek Komisji, albo za zgodą przewodniczącego – sami autorzy.

Prace przeznaczone do druku w wydawnictwach Komisji podlegają ocenie. Uchwała o druku zapada na administracyjnym posiedzeniu Komisji zwykłą większością głosów.

§ 21

Prawo udziału w posiedzeniach administracyjnych Komisji przysługuje wyłącznie jej członkom. Na posiedzeniach tych mogą być obecni i zabierać głos członkowie Zarządu Towarzystwa, jednak bez prawa do udziału w głosowaniu, o ile nie są członkami danej Komisji. Uchwały Komisji zapadają bezwzględną większością głosów.

§ 22

Do zakresu działania posiedzeń administracyjnych Komisji należy:

 1. wybór przewodniczącego i sekretarza Komisji, którzy stanowią Prezydium Komisji na okres trzyletni, a w razie uznania Komisji – wybór zastępcy przewodniczącego;
 2. przedstawianie Zarządowi kandydatów na członków Komisji;
 3. aprobowanie prac do druku w wydawnictwach Towarzystwa albo przedstawianie Zarządowi propozycji wydawniczych Komisji, celem wydania ich przez Towarzystwo;
 4. powoływanie komitetów redakcyjnych wydawnictw seryjnych;
 5. składanie wniosków do Zarządu w sprawie podejmowania nowych wydawnictw;
 6. kierowanie wniosków do Zarządu w sprawie udzielania zasiłków na prace badawcze lub wstępne prace wydawnicze. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół.
 
IV. Walne zebranie
§ 23

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie. Uprawnieni do udziału w nim są wszyscy członkowie Towarzystwa.

§ 24

Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz w roku w ciągu drugiego kwartału po zamknięciu roku administracyjnego. Nadzwyczajne Walne Zebranie, z podaniem porządku obrad, zwoływane jest przez Zarząd w razie uznanej przez niego potrzeby lub na pisemne żądanie co najmniej dziesięciu członków. O dacie Walnego Zebrania winni być zawiadomieni wszyscy członkowie na dwa tygodnie przed jego datą.

§ 25
Do zakresu działania Walnego Zebrania należy:
 1. wybór prezesa, wiceprezesa, sekretarza generalnego i jego zastępcy, skarbnika, głównego redaktora wydawnictw, trzech członków Zarządu spośród członków zwyczajnych lub honorowych oraz wybór Komisji Rewizyjnej Towarzystwa na okres trzech lat. Wyborów dokonuje się w głosowaniu tajnym;
 2. wybór członków honorowych na wniosek Zarządu;
 3. rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie odmowy zatwierdzenia wyboru członka Komisji oraz w sprawie wykluczenia członka Towarzystwa;
 4. tworzenie i rozwiązywanie Komisji Towarzystwa;
 5. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Towarzystwa za rok ubiegły;
 6. udzielanie Zarządowi absolutorium na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej;
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich;
 8. uchwalanie przedstawionego przez Zarząd budżetu oraz planu działalności na najbliższy rok administracyjny;
 9. rozporządzanie majątkiem Towarzystwa;
 10. zatwierdzanie wniosków Komisji w sprawie przyznania nagród konkursowych;
 11. zmiana statutu Towarzystwa;
 12. rozwiązanie Towarzystwa.
 § 26

Do ważności uchwał walnego zebrania potrzebna jest obecność połowy uprawnionych do udziału w nim. Gdyby walne zebranie z powodu braku wymaganej liczby obecnych nie doszło do skutku, to następne walne zebranie odbywa się po 30 minutach od czasu zwołania pierwszego walnego zebrania, z tym samym porządkiem obrad i ważne jest bez względu na liczbę obecnych.
§ 27

Uchwały Walnego Zebrania zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Zmiana statutu Towarzystwa wymaga większości dwóch trzecich oddanych, ważnych głosów.

 
V. Posiedzenia publiczne
 
§ 28

Towarzystwo może odbywać przeznaczone dla szerszego ogółu posiedzenia publiczne, z udziałem członków oraz zaproszonych przedstawicieli władz i instytucji oświatowych, kulturalnych i gospodarczych w celu zapoznania społeczeństwa z działalnością Towarzystwa oraz wzbudzenia zainteresowania dla spraw nauki. Na posiedzeniach tych Zarząd przedstawia sprawozdania z działalności Towarzystwa w roku ubiegłym, ogłasza nazwiska wybranych w ciągu roku członków oraz ewentualnie podaje do wiadomości uchwały w sprawie ogłoszonych konkursów i przyznania nagród konkursowych. Następnie jeden z członków, za aprobatą Zarządu, wygłasza odczyt naukowy.

VI. Zarząd
§ 29

Zarząd Towarzystwa składa się z wybranych przez walne zebranie na trzyletnią kadencje: prezesa i wiceprezesa, sekretarza generalnego i jego zastępców, skarbnika, trzech członków. W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu wybranego przez Walne Zebranie przed upływem kadencji, najbliższe Walne Zebranie wybiera następcę na czas do końca kadencji. Do czasu przeprowadzenia tego wyboru Zarząd może powierzyć tymczasowo tę funkcję wybranemu przez siebie zastępcy. Dopuszczalne jest dokooptowanie nie więcej niż 1/3 składu Zarządu. 

§ 30

Do zakresu działania zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Towarzystwa. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa upoważnionych jest łącznie dwóch członków Zarządu, z tym, że jednym z członków Zarządu musi być zawsze Prezes, Wiceprezes lub Sekretarz Generalny.
 2. Rozporządzanie funduszami Towarzystwa oraz zaciąganie zobowiązań. Do zaciągania zobowiązań majątkowych Towarzystwa do kwoty 20.000 zł upoważniony jest Sekretarz Generalny łącznie ze Skarbnikiem. Do zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 20.000 zł upoważniony jest Prezes Towarzystwa łącznie ze Skarbnikiem lub Wiceprezes Towarzystwa łącznie ze Skarbnikiem.
 3. Rozpatrywanie wszelkich wniosków Komisji;
 4. Zatwierdzanie uchwał Komisji o wyborze nowych członków;
 5. Tworzenie organów międzykomisyjnych, zatwierdzanie ich regulaminów i wybranych przez nie przewodniczących spośród członków zwyczajnych Towarzystwa;
 6. Tworzenie Komisji podległych bezpośrednio Zarządowi, powołanych czasowo do zadań specjalnych, zatwierdzenie ich regulaminów, wyznaczanie przewodniczących spośród członków Towarzystwa i zatwierdzanie ich współpracowników nie będących członkami Towarzystwa;
 7. Zatwierdzanie – przedstawionego przez skarbnika – preliminarza budżetowego Towarzystwa;
 8. Organizowanie lub zlecanie Komisjom zorganizowania sesji naukowych oraz wydawanie drukiem wyników badań naukowych prowadzonych przez Towarzystwo;
 9. Organizowanie posiedzeń publicznych zgodnie z postanowieniami § 28
 10. Wykonywanie opracowań i usług naukowych nieodpłatnie, a ponadto odpłatnie – na finansowanie celów statutowych Towarzystwa;
 11. Przyjmowanie zapisów i darowizn na rzecz Towarzystwa z zastrzeżeniem wszelkich uprawnień właściwej władzy administracyjnej;
 12. Załatwianie wszelkich innych spraw związanych z działalnością Towarzystwa, o ile nie są one przekazane statutem innym jego władzom.

§ 31 

Zarząd zbiera się na posiedzeniach w miarę zaistniałych potrzeb. Do ważności jego uchwał potrzebna jest obecność prezesa lub jednego z wiceprezesów, sekretarza generalnego lub jego zastępców oraz połowy pozostałych członków.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 32 

W okresie między posiedzeniami Zarządu działa Prezydium Zarządu. Składa się ono z prezesa, wiceprezesów, sekretarza generalnego i jego zastępców oraz skarbnika Zarządu. Prezydium Zarządu załatwia bieżące sprawy należące do Zarządu, które winny być w danym okresie załatwione. Zarząd może uchylić decyzje Prezydium.

§ 33 

Prezes Towarzystwa reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz, zwołuje Walne Zebranie i posiedzenia Zarządu oraz przewodniczy na nich, podpisuje wraz ze sekretarzem generalnym pisma Zarządu, z wyjątkiem pism w sprawach bieżących oraz przestrzega porządku i stosowania statutu w działalności Towarzystwa. W razie przeszkody zastępuje go w tym wiceprezes. Uchwała Zarządu może jednak powierzyć wiceprezesom także samodzielny nadzór nad pewnymi działami pracy Towarzystwa.

§ 34 

Sekretarz generalny:
 1. opracowuje dla Walnego Zebrania sprawozdanie Zarządu z działalności naukowej i administracyjnej Towarzystwa;
 2. referuje na posiedzeniach Zarządu sprawy dotyczące bieżącej działalności Towarzystwa;
 3. prowadzi dokumentację Towarzystwa.
Podział powyższych czynności między sekretarzem a jego zastępcami ustala Zarząd.
 
§ 35 

Skarbnik zarządza finansami Towarzystwa, w granicach uchwał Zarządu, poleca wypłaty z funduszów Towarzystwa, przedkłada Zarządowi do zatwierdzenia preliminarz budżetowy oraz składa sprawozdania z jego wykonania Walnemu Zebraniu.

VII. Komisja Rewizyjna

§ 36

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie na okres trzyletni spośród członków zwyczajnych Towarzystwa. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 2. W razie wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej, wybranego przez Walne Zebranie, przed upływem kadencji, najbliższe Walne Zebranie wybiera jego następcę na czas do końca kadencji.
 3. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej potrzebna jest obecność połowy członków. Uchwały zapadają bezwzględną większością oddanych głosów.

§ 37

Komisja Rewizyjna bada zgodność działania Towarzystwa ze statutem, po czym przedkłada odpowiednie wnioski Walnemu Zebraniu. Na żądanie prezesa Towarzystwa może ponadto w każdej chwili poddać zbadaniu stan kasy i prawidłowość rachunków Towarzystwa.
 
VIII. Majątek Towarzystwa

§ 38 

Majątek Towarzystwa składa się z zapisów, darowizn i subwencji oraz ze środków finansowych pochodzących ze składek członkowskich.

§ 39 

Dochody Towarzystwa przeznaczone są w całości na jego cele statutowe.

§ 40 

Wszelkie wydatki Towarzystwa winny być zgodne z budżetem uchwalonym przez Walne Zebranie. Ze swej gospodarki finansowej Zarząd zdaje corocznie sprawozdanie Walnemu Zebraniu, które po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej głosuje nad udzieleniem mu absolutorium.

IX. Załatwianie sporów

§ 41

Wszelkie spory wynikające ze stosunków wewnętrznych Towarzystwa rozstrzyga sąd polubowny, do którego każda strona wybiera spośród członków Towarzystwa jednego sędziego, ci zaś superarbitra.

Od orzeczeń tego sądu nie ma odwołania.


X. Rozwiązanie Towarzystwa

§ 42

Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania powziętej większością czterech piątych głosów uprawnionych do udziału w nim.

W razie rozwiązania Towarzystwa ostatnie Walne Zebranie poweźmie uchwałę co do przeznaczenia majątku Towarzystwa, z uwzględnieniem praw przysługujących osobom trzecim na podstawie umów zawartych przez Towarzystwo.

 
Tomasz Malepszy   Wojciech Nawrocik  Wiesław Osiński   Stanisław Sierpowski
 
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem